درباره خمس و زکوه بود ؟

خمس و زکات دو واجب مالی هستند که با وجود شرایطی بر انسان واجب می شوند . خمس به هفت چیز تعلّق می گیرد :
۱ . منفعت کسب ؛
۲ . معدن ؛
۳ . گنج ؛
۴ . مال حلال مخلوط به حرام ؛
۵ . جواهری که بواسطه غوّاصی ( فرورفتن در دریا ) به دست می آید ؛
۶ . غنیمت جنگ ؛
۷ . زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد .
هرگاه انسان از راه تجارت ، صنعت یا دیگر کسب ها مالی به دست آورد ، اگر مخارج سال او و عیالاتش زیاد باشد باید خمس ۱۵ آن را پرداخت کند ؛ بنابراین کسی که احتمال می دهد درآمدش اضافه بر خرج سالش باشد ، باید برای خویش حساب سال قرار دهد و در پایان سال ۱۵ مقدار از مخارج سال خود را که اضافه آمده به مرجع تقلید و یا وکیل وی پرداخت کند .
زکات در نُه چیز واجب می شود :
۱ . گندم ؛
۲ . جو ؛
۳ . خرما ؛
۴ . کشمش ؛
۵ . طلا ؛
۶ . نقره ؛
۷ . شتر ؛
۸ . گاو ؛
۹ . گوسفند .
اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد ( شرایطی که در رساله های عملیّه آمده است ) باید مقدار معیّن شده ای از این نُه چیز را به یکی از مصارفی که دستور داده اند برساند .
برای آگاهی تفصیلی از مسایل مربوط به خمس و زکات و شرایط و مصارف آنها می توان به رساله توضیح المسایل مرجع تقلید مراجعه کرد .