آيا نماز هم در جسم تأثير دارد و هم بر روح و روان؟

آيا نماز هم در جسم تأثير دارد و هم بر روح و روان؟ از نظر علمي توضيح دهيد؟ اگر كتابي در اين زمينه است بنويسيد؟ از نظر پزشكان غربي چطور؟ آيا آماري داريد؟

پاسخ:

در پاسخ به اين سئوال توجه شما را به نكات ذيل جلب مي كنيم:
1. از نظر روان شناسي رشد، رشد انسان داراي ابعاد عاطفي، جسمي، اجتماعي، رفتاري و معنوي است.(1)
ابعاد رشد با همديگر تأثير متقابل و تعامل دارند از سوي ديگر امروزه تأثير متقابل و رابطه تنگاتنگ جسم و روح و روان از اصول مورد قبول همه علماء و دانشمندان است. نماز بر همه ابعاد ياد شده يعني جسم، روح و روان اثر مي گذارد. از اين گذشته با توضيح ياد شده اگر كسي تنها قايل شود نماز برجسم مثلا تأثير ندارد نمي تواند تأثير آن را بر ابعاد مختلف رشد (عاطفي، اجتماعي، رفتاري و...) منكر شود.
يافته هاي پژوهشي1. دعا و نماز در كاهش فشار خون اثر محسوسي دارد. ميزان متابوليسم بدن و تعداد ضربان قلب و تنفس همانند واكنش هاي آرام بخش تنظيم و تعديل مي شود.
2. كولكاي (1986م) تأثير نماز و دعا را در كاهش اضطراب بررسي كرد و به اين نتيجه رسيد: 42 درصد افراد نمونه او گزارش داده اند كه نماز اضطراب را پايين مي آورد.
3. در مطالعه اي كه غفور موسوي و همكاران (1376ش) در درمانگاه هاي بيمارستان خورشيد انجام دادند، نشان داده شد كه تعداد افراد بي نماز در مبتلايان به افسردگي، بيش تر است و درصد بيشتري از مبتلايان به طور مرتب نماز نمي خواندند.
4. روحي عزيزي (1380ش) در مطالعه اي كه تحت عنوان «تأثير نماز بر سلامت جسمي ـ رواني روي 45 دانشجوي دختر و پسر انجام داد، چنين نتيجه گرفت كه بيش از 90 درصد نماز گزاران پس از اداي اين فريضه الهي به حالت سكون و آرامش مي رسند».(2)

پاورقی:

1. فصلنامه حوزه و پژوهش، سال هفتم، بهار 1385ش، شماره 25، خدمات دين و روان شناسي.
2. ر.ک: پناهي، علي احمد، آرامش در پرتو نيايش، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره). 1384ش، ص170 ـ 167.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

افزودن دیدگاه جدید

.