حضرت خديجه در زمان ازدواج با پيامبر(ص)چند ساله بود؟

در مورد سن حضرت خديجه در هنگام ازدواج با پيامبر(ص) مورخان و سيره نويسان اقوال گوناگوني را بدين شرح بيان داشته اند:

1- بيست و پنج ساله ؛(1)
2- بيست و هشت؛(2)
3- سي؛(3)
4- سي و پنج؛(4)
5- چهل؛(5)
6- چهل و چهار؛(6)
7- چهل و پنج؛(7)
8- چهل و شش(8).(9)
از ميان اين اين اقوال هشتگانه تنها دو قول است كه طرفداراني دارد: يكي قول به اين كه حضرت خديجه در هنگامي كه به عقد پيامبر درآمد بيست و هشت ساله بود و ديگري چهل ساله.
آن چه معروف و بيش تر مورد پذيرش مورخان و سيره نويسان قرار گرفته، اين است كه آن بانوي گرامي حدوداً چهل ساله بود كه به عقد پيامبر درآمد. و از جمله دليلي كه ذكر مي كنند، سخن حكيم بن حزام، خواهر زاده حضرت خديجه است كه مي گويد: عمه من كه چهل ساله بود، با رسول الله بيست و پنج ساله ازدواج كرد.(10)
مورخ نامدار معاصر، سيد جعفر شهيدي در اين باره مي نويسد:
چنانكه بين مورخان شهرت يافته و سنت نيز آن را تأييد ميكند، خديجه به هنگام ازدواج با محمد(ص) چهل سال داشت، ولي با توجه به تعداد فرزنداني كه از اين ازدواج نصيب او گشت، ميتوان گفت: تاريخ نويسان رقم چهل را از آن جهت كه عدد كاملي است، انتخاب كرده اند.
در مقابل اين شهرت، ابن سعد با اسناد خود از ابن عباس روايت ميكند كه سن خديجه هنگام ازدواج با محمد(ص) بيست و هشت سال بود. (11)
پي نوشت ها:
1- السيرة الحلبية، ج1، ص140.
2- المستدرك، ج3، ص183؛ اربلي،كشف الغمة، ج3 ،ص132؛ سيراعلام النبلاء، ج2، ص111 ؛ السيرة النبوية ،ج4 ،ص581 .
3- السيرة الحلبية، ج1، ص140.
4- البداية والنهاية، ج2، ص295.
5- الطبقات الكبري، ج1، ص 125 ؛ انساب الاشراف، ص98 ؛ مسار الشيعة ،ص29 ؛تفسير قرطبي ، ج 14، ص164 ؛ عيون الاثر ،ج 1 ،ص69 ؛ السيرة النبوية ، ج 4 ، ص 581.
6- واقدي، تهذيب تاريخ دمشق، ج2، ص303.
7- واقدي، تهذيب الأسماء، ج2، ص 342 ؛ مختصر تاريخ دمشق، ج2، ص275.
8- انساب الاشراف، ص98.
9- الصحيح من السيرة، ج2، ص115و116.
10- انساب الاشراف، ج1، ص108.
11- زندگاني فاطمه زهرا(س)، ص23.
 

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.