درتنهائی احساس ترس بيش از حد می کنم؟

ترس را به دو شکل مي توان تقسيم كرد:

ترس معقول يعني ترسي كه در آن وقوع يك خطر واقعي وجود داشته باشد مثل اين كه انسان از ترس مواجه شدن با يك حيوان درنده از رفتن به جنگل در شب تاريك خودداري مي كند اين ترس، ترس واقعي است و هيچ كس فرد را به خاطر آن سرزنش نمي كند.
نوع ديگر ترس، ترس غير معقول است كه در واقع خطري انسان را تهديد نمي كند ولی توهمات انسان به گونه اي است كه او خود را مواجه با خطر مي بيند مثل ترس از تاريكي يا مرده. اين ترس غالباً ريشه در بدآموزي ها داشته و اغلب اكتسابي است. بر اين اساس اگر ما واقعاً بپذيريم كه اين ترس غير واقعي است و هيچ حقيقت و واقعيتي ندارد خود نيمي از راه را براي غلبه بر آن پيموده ايم.
ما براي غلبه بر ترس اين راه ها را پيشنهاد مي كنيم.
۱. موضوع ترس را از بين ببريد. شما مي گوييد وقتي تنها هستم اين حالت ترس به من دست مي دهد پس تا آن جا كه ممكن است سعي كنيد تنها نباشيد. هميشه سعي كنيد در جمع دوستان، اعضاي خانواده و سايرين باشيد.
۲. در زمان تنهايي سعي شود ذهن را مشغول كنيم، تلويزيون نگاه كنيم، جدول حل كنيم، دعا بخوانيم و ...
۳. همانگونه كه تلقين در ايجاد يك چيزي مؤثر است در از بين بردن آن هم مؤثر است پس به خود تلقين كنيم كه اصلاً چيزي وجود ندارد كه ما از آن بترسيم.(۱)
۴. از نشست و برخاست با افرادي كه از تنهايي مي ترسند يا از خواندن و ديدن مطالبي در اين مورد، دوري كنيم.
۵. به افرادي فكر كنيم كه در طول سال تنها هستند ولي هيچ آسيب و ضرري به آن ها نمي رسد و آن ها هم اصلاً نمي ترسند، مثل نگهبانان، سربازان و ...(۲) (اصل الگوگيري)
۶. مهم ترين نكته كه باز بر آن تأكيد مي شود اين است كه ترس مذكور يك ترس غير واقعي است وقتي دانستيم كه اين ترس خيالي بيش نيست لذا به راحتي توان كنار آمدن با آن را داريم و قادريم اعتماد و آرامش را جايگزين ترس كنيم.

پاورقی:

۱. مسأله ترس و اضطراب کودکان.
۲. سنجش و درمان مشکلات دوران کودکي.

افزودن دیدگاه