پاي من كوچك تر از متعارف است... بعدها براي ما مشكلي به وجود نمي آيد؟

دختري هستم كه ناراحتي بسيار جزئي دارم. آيا صلاح است به فردي كه بعدها به خواستگاري مي آيد آن را بگويم؟ يكي از انگشتان دست و يا پاي من كوچك تر از متعارف است... بعدها براي ما مشكلي به وجود نمي آيد؟ همسرم از من ايراد نمي گيرد؟

پاسخ:

1. روحيات نوجوان و جوان: نوجوان و مخصوصاً جوان در اين دورة داراي ويژگي هايي است كه آگاهي با اين مسائل باعث آرامش او مي گردد از جمله روحيه هايي كه او دارد و مربوط به سؤال شما نيز مي شود اين است كه در اين سنين نوجوان و جوان بخاطر طوفان مزاج و هورمون ها و رشد جسمي، روحي، جنسي و عاطفي در خود تغييراتي احساس مي كند و همين امر باعث اضطراب، وهم، و خيال، و... مي شود آنها در اين سنين بيشتر از هر دوره اي به وضع ظاهري خود، خودنمايي، وضعيت بدني و اندام ها توجه مي كنند و از سويي هم تأييد و تعريف اجتماعي براي آنها خيلي اهميت پيدا مي كند.(1) بنابراين به طور طبيعي هر جواني تا حدودي دربارة وضع ظاهري، شكل اندام ها، قد، چاقي، لاغري، وزن و رنگ صورت و... اشتغالات ذهني اي دارد آگاهي به اين مسأله كه 1. اين امر جنبة همگاني دارد. 2. گذرا مي باشد باعث آرامش خيال مي شود و از افكار وسواسي درباره وضعيت هاي فوق جلوگيري مي كند اما اگر فرد بيش از اندازه نگران شد و به مسايل فوق توجه نداشت و به گفته هاي ديگران (مخصوصاً اگر جنبة منفي داشته باشد) در مورد وضعيت جسماني و... توجه كرد ممكن است باعث اضطراب شديد و «اختلال بد شكلي هراسي» گردد توضيح اينكه اختلال وقتي است كه فرد نسبت به وجود يك نقص بدني باوري خيالي و افراطي داشته باشد كه بيشتر با زيبايي بدن مرتبط است و با دگرگوني هاي دوران بلوغ مطابقت دارد و معمولاً تا حدود دوران نوجواني از بين مي رود.(2)
2. بد شكلي هراسي: اين دلمشغولي در دختر و پسر وجود دارد و هر كدام متناسب با جنسيت خودشان نسبت به يك سري اندام ها حساس مي باشند اما دختران بخاطر شرائط خاص خود نسبت به اين مسائل حساس تر مي باشند با توجه به نكات قبل و آگاهي نسبت به آنها اين دلمشغولي بايد كمتر و كمتر گردد.
3. گفتگو در ازدواج: پسر و دختر براي ازدواج بايد طبق يك سري ملاك هاي (ايمان، اخلاق، اصالت خانوادگي، و...) و با عنايت به تناسب هايي (در اخلاق، سن، زيبايي، اقتصادي، تحصيلي و...)(3) اقدام به ازدواج كنند در فرايند ازدواج پس از تحقيق و بررسي نوبت به خواستگاري مي رسد در اين مراسم خانواده ها با همديگر بيشتر آشنا مي شوند و فرصتي پيش مي آيد تا دختر و پسر درباره شرائط، تناسب ها و ملاك هاي خود با هم گفتگو كنند در گفتگوهاي اول مسائل كلي و كلان بيان مي شود اگر تا اين حد مشكلي نبود و تفاهم بود در جلسات بعدي از موضوعات فرعي تر نيز سخن به ميان مي آورند اين امر باعث مي شود كه اگر زود فهميدند تفاهمي نيست و از هم جدا شدند و اسرار و جزئيات زندگي افراد محفوظ بماند اما اگر كار به جلسات ديگر كشيد مسايل فرعي نيز مطرح مي شود تا آنها بيشتر و بيشتر به تناسب ها و شرائط مهمتر يكديگر آشنا شوند اما آنچه كه در اين مسائل و جلسات مهم است صداقت، رازداري و تلاش در يافتن تناسب هاست حساسيت و توجه به نكات ياد شده در اينجا به تفاهم و سازگاري پس از ازدواج كمك مي كند.
حرف آخر: با توجه به همه مطالب گفته شده بايد دقت كنيد اگر اين مسأله بخاطر حساسيت و دلمشغولي دوران سني شما پديد آمده امري طبيعي است و نبايد نگران آن بود و زياد به آن فكر كرد اما اگر واقعاً چنين چيزي صادق بود. و پدر و مادر، نزديكان و دوستان نيز به شما گفته اند كه مثلاً يك انگشتان كوچك تر از حد متعارف است شما نيز بايد واقع بين باشيد و در عين اينكه آن را مي پذيريد با خونسردي به خود بگويد كه اين هيچ مانع رشد و پويايي و نشاط من نخواهد شد چه افرادي كه با شرايط بسيار سخت تر و نواقص بسيار شديدتر به درجات و كمالاتي رسيده اند و ديگر اينكه صادقانه اين مسأله را در جلسه گفتگو با همسر آينده خود مطرح كنيد (البته پس از بيان كليات يعني هنگام بحث از جزئيات). و در جلسات بعدي مطمئناً فرد مقابل، اعتماد به نفس و استعدادهاي را كه ببيند اين مسأله را نسبت به امتيازات شما ناديده مي گيرد و نسبت به صداقت شما و صفات اخلاقي شما حساب ويژه باز مي كند البته اگر متدين باشد.
تذكر: يكي از معيارهاي كليدي و اساسي انتخاب همسر دينداري است فرد دينداري كه آگاهانه اقدام به ازدواج شما مي كند مطمئناً اهل گذشت، ايثار و مهرباني است و هميشه خدا را در نظر دارد و به همسرش ظلم نمي كند.

پاورقی:

1. قائمي، علي، شناخت، هدايت و تربيت، انتشارات اميري، چاپ هفتم، 1378، ص 13، (اقتباس).
2. دادستان، پريرخ، روان شناسي مرضي تحولي، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1380، ج اول، صص 345 و 344 (اقتباس).
3. براي مطالعه بيشتر به: مظاهري، علي اكبر، كتاب جوانان و انتخاب همسر، انتشارات پارسايان.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

افزودن دیدگاه جدید

.