خواندن نماز مستحب با وجود نماز قضا

سوال: آیا جایز است کسی که نماز قضا دارد، نماز مستحبی بخواند؟

پاسخ: اشکالی ندارد.

تذکر: البته خواندن نمازهای قضا مهم تر از نمازهای مستحبی است؛ به خصوص اگر احتمال دهد که در آینده به راحتی موفق به قضای نمازهایش نمی شود.

-----------------
منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م 1373؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج 1، صلاة القضا، م 31؛ خامنه ای، سایت، استفتائات جدید، سبحانی، توضیح المسائل، م 1315؛ سیستانی، منهاچ الصالحین، ج 1، م 731 و المسائل المنتخبه، م 445؛ صافی، هدایه العباد، ج 1، م 988.
 >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 2، ص 162.

افزودن دیدگاه