حکم ایستادن خانم ها در کنار پرده اتاق یا آشپزخانه چیست؟

پاسخ: ایستادن خانم ها در کنار پرده اتاق یا آشپزخانه، در صورتی که سایه بدون حجاب آنان از بیرون منزل پیدا باشد، چون مفسده انگیز و محرک بوده و نامحرم را به گناه می اندازد، حرام است.

توجه: بهتر است تنظیم نوز اتاق یا آشپزخانه و مانند آن، به گونه ای باشد که از ایجاد سایه روی پرده ها جلوگیری کند یا پرده ضخیم انتخاب شود و در غیر این صورت خانم ها باید مراقب باشند، طوری کنار پرده حاضر نشوند که سایه اندام آنان موجب تحریک و جلب توجه نامحرم باشد.

------------------
منبع: امام، بهجت، خامنه ای، سیستانی و مکارم: استفتا.
>>> برگرفته از کتاب «احکام مصور پوشش بانوان»، اطلس تاریخ شیعه، 1391، ص 105.

افزودن دیدگاه