شک در خواندن حمد هنگام رکوع

سوال: حکم شک در خواندن حمد هنگام رکوع چیست؟
پاسخ:
اگر کسی هنگام رکوع شک کند که حمد را خوانده یا نه، نباید به شک خود اعتنا کند و باید نماز را ادامه دهد.

--------------
منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م 1167؛ امام، تحریر الوسیله، ج 1، القول فی الشک فی شیء من افعال الصلاه، ص 362، با استفاده از م 1؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج 1، شک، م 10؛ بهجت، وسیله النجاه، م 834؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 1121؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، الشکوک التی لا یعتنی بها، ص 154 و منهاج الصالحین، ج 1، م 858، صافی، هدایه العباد، ج 1، م 903.
 >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 2، ص 154.

افزودن دیدگاه