شک در به جا آوردن نماز

سوال: اگر شک کنیم که آیا نماز را خوانده ایم یا نه، تکلیف چیست؟

پاسخ: اگر کسی در به جا آوردن نماز شک کند:
الف) اگر قبل از گذشتن وقت باشد: باید نماز را بخواند.
ب) اگر بعد از گذشتن وقت باشد: لازم نیست آن نماز را بخواند.

--------------------
منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م 1180؛ سبحانی،‌ توضیح المسائل، م 1132.
 >>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج 2، ص 151.

افزودن دیدگاه