منظور از خبر واحد چیست؟دیدگاه اصولیون در مورد خبر واحد چیست؟

 خبر واحد یعنی روایتی که از پیغمبر یا امام نقل شده ولی راوی یک نفر است و یا چند نفرند ولی به مرحله تواتر نرسیده است، یعنی در مرحلهای نیست که موجب یقین بشود. 
اصولیون معتقدند که اگر راوی یا راویان عادل باشند و لااقل اگر اطمینانی به راستگویی آنان باشد می توان روایات آنها را مورد استناد قرار داد. یکی از ادلّه اصولیون بر این مدعا آیه «نبأ» است که می‏فرماید: «اِنْ جائَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنوا» حجرات/۶ [اگر فاسقی خبری به شما داد درباره خبر او تحقیق کنید و تحقیق نکرده به آن ترتیب اثر ندهید.] 
مفهوم آیه این است که اگر فرد عادل و مورد اعتمادی خبری به شما داد ترتیب اثر بدهید. پس مفهوم این آیه دلیل بر حجیت خبر واحد است. 

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی