سجده واجب قرآن چیست ؟

سوال: سجده واجب قرآن چیست و حکم کوتاه کردن در انجام آن چیست؟
پاسخ:
در چهار سوره از قرآن کریم، آیه ای وجود دارد که اگر کسی آن را گوش دهد یا خودش بخواند، بعد از تمام شدن آیه باید فورا [1] و بدون فاصله سجده کند و کوتاهی کردن حرام است؛ و اگر آن را فراموش کند، هر وقت یادش آمد باید سجده را به جا آورد. [2]
توجه: آیات سجده دار در قرآن کریم عبارتند از: آیه 15 سوره سجده؛ آیه 37 سوره فصلت؛ آیه 62 سوره نجم؛ آیه 19 سوره علق. [3]

-----------------
پی نوشت:
[1]. فوریت عرفی منظور است و نباید طوری باشد که عرف بگوید تأخیر کرده است.
[2]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1093؛ امام، تحریرالوسیله، ج 1، القول فی سجدتی التلاوه، م 1؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج 1، سائر اقسام السجود، م 2؛ بهجت، وسیله النجاه، م 745 و استفائات، س 2130 و 2132 و 2136؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س 500 و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 1050.
[3]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1093؛ امام، تحریرالوسیله، ج 1، القول فی سجدتی التلاوه و الشکر، م 1؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ص 578، م2؛ بهجت، وسیله النجاه، م 745؛ خامنه ای، استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 1050؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج 1، قبل از م 655؛ صافی، هدایه العباد، ج 1، م 812.
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج2، ص 115.

افزودن دیدگاه