آخرین عکس نماز حاج قاسم با سید حسن نصرالله

آخرین عکس نماز حاج قاسم با سید حسن نصرالله

عکس آخرین دیدار شهید سردار حاج قاسم سلیمانی با سردار مقاومت لبنان سید حسن نصرالله

در این تصویر، شهید سلیمانی پشت سر سید حسن نصرالله در نماز به او اقتدا کرده است