موارد جواز نماز با بدن نجس

سوال: موارد جواز نماز با بدن نجس چیست؟

پاسخ: 

1. ناچار (مضطر) باشد با بدن نجس نماز بخواند؛

2. به واسطه زخم یا جراحت یا دمل، بدن خون آلود شده باشد؛

3. خون موجود در بدن کمتر از درهم باشد.

* توضیح مقدار درهم:

- امام: درهم تقریبا به اندازه یک اشرفی است؛

- آیات عظام: بهجت، خامنه ای و مکارم: درهم تقریبا به اندازه یک بند انگشت اشاره (سبابه) است؛

- آیت الله سبحانی: درهم به اندازه گودی کف دست است؛

- آیت الله سیستانی: درهم بنابر احتیاط واجب باید به اندازه بند سر انگشت ابهام (شست) باشد.

----------------------

منبع: توضیح المسائل ده مرجع، م 848؛ بهجت، استفتائات، ج2،  س1547، 1548، 1555، 1556، 1576، 1577 و 1586؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س 435 و سایت، استفتائات جدید و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل،‌ م 816؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، م 205 و 207 و منهاج الصالحین، ج1،  م577، 581 و 585؛ مکارم، استفتائات جدید، ج1، س 125، 126، 127، 135 و ج3، س 186 و 191.

افزودن دیدگاه