غسل ارتماسی روزه دار

یکی از مبطلات روزه فرو بردن تمام سر در زیر آب است.
البته در این مسئله حضرت آیت الله سیستانی فرو بردن سر در زیر آب را مبطل روزه نمی دانند.[1]
اما اگر روزه دار شک کند که آیا تمام سرش زیر آب رفته است یا نه، روزه اش باطل نمی شود.[2]
اگر روزه‌‌دار بى‌ اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد روزه‌اش باطل نمى‌‌شود ولى بايد فوراً سر را از زير آب خارج کند و همچنين اگر فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو ببرد، روزه‌‌ى او باطل نمى‌‌شود، ولى هر گاه يادش آمد بايد فوراً سر را بيرون بياورد.[3]

فرو بردن سر در آب مضاف 

سوال: آيا فرو بردن سر در آب مضاف مبطل روزه است؟
جواب: مبطل نيست مگر در گلاب كه احتياط واجب آن است كه سر را در آن فرو نبرد.[4]
 

غسل ارتماسى روزه دار بر اثر فراموشى

سوال: اگر شخصی بعد از غسل متوجه شود که در حال روزه غسل ارتماسى نموده است، آيا قضاى آن واجب است؟
جواب: اگر غسل ارتماسى بر اثر فراموشى و غفلت از روزه‌‌دار بودن باشد، غسل و روزه او صحيح است و قضاى روزه‌‏اش بر او واجب نيست.[5] 

تذکر: از آنجایی که آیت الله سیستانی فرو بردن سر در زیر آب را مبطل روزه نمی دانند، بنابراین غسل ارتماسی در حال روزه برای مقلدین ایشان اشکالی ندارد.

- - - - - - - -

پی نوشت

[1] رساله آیت الله سیستانی م 1551
[2] سایت رهبری/ احکام روزه/م 157
[3] سایت رهبری/احکام روزه / م 158
[4] سایت رهبری/احکام روزه /م 159
[5] سایت رهبری/احکام روزه/م162

افزودن دیدگاه