اتابک

اتابک

اتابک
نگاه دارنده وادب آموزنده ، پدربزرگ از نظر احترام ، وزیر پادشاه ، مربی کودک ، آتابی ، آتابای