تنبيه کودک فقط در محيط خانه

اگر كودكتان در مهماني يا جمع، از قوانين خانواده پيروي نكرد،

نبايد در جمع سرزنش و تنبيه شود.

چون بچه ها براي قضاوت ديگران درباره خودشان اهميت فراواني قائل اند

و اگر در حضور ديگران تنبيه شوند، رنجيده خاطر ميشوند.

درحاليكه در جمع خانواده او به راحتي اشتباهاتش را مي پذيرد و درصدد تغيير برمي آيد.

افزودن دیدگاه