آشنایی با داروی Warden

Warden
سرپرست، ناظر، نگهبان، زندانبان، رئیس زندان