اطلاعات دارویی کارماستین

کارماستین
اشکال دارویی:

Injection, Powder: 100 mg