خواب دیدن اردو

خواب دیدن اردو

اردو
۱ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید، نشانه آن است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سفری طولانی و ملال آور خواهید شد. ۲ـ اگر درخواب اردوگاهی ببینید ، نشانه آن است که دوستان به موقعیتهای بهتریدر زندگی دست می یابید و شما به آینده ای تاریک خواهید رسید. ۳ـ اگر دختری خواب ببیند در اردویی شرکت کرده است ، علامت آن است که خواستگار او برای تعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت میشود که او فرد مهربانی است. ۴ـ اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر میبرد ، نشانه آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد. ۵ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردوی سربازان به سر میبرد ، نشانه آن است که دامنش لکه دار میشود و شوهرش او را طلاق میدهد.