چرا خدا صدام و نمیشنوه؟

پرسشگر گرامي! هيچ كاري براي خدا سخت نيست، اما خداوند حكيم از يك سو به انسان عقل و فكر، و قدرت و توانايي جسماني داده است، تا با كار و تلاش، تدبير و برنامه ريزي، و استفاده از تجربه و تخصص، زندگي مادي و معنوي خود را سامان دهد، و از سويي ديگر براي تحقق هر امري و حل هر مشكلي، راهكاري  قرار داده است . انسان موظف است راه حل ها و راهكارها را بشناسد و به دنبال آن رود. و از دعا و نماز حاجت به عنوان پشتكار معنوي استفاده كند. بنا بر اين، اگر دعا، در كنار كار و تلاش، و در چارچوب قوانين قرار گيرد، انسان را به مقصد و خواسته هايش مي رساند. پيامبر اكرم(ص) فرمود:«الداعى بلا عمل كالرامى بلا وتر؛ كسى كه دعا مى‏كند و به دنبال آن تلاش و عمل نمى‏كند، مانند آن است كه بى چله كمان تير مى‏اندازد».(۱)آيا با تفنگ خالي، بدون تير و فشنگ، مي توان تير اندازي كرد؟
. بنا بر اين دعا نمى‏تواند جاى كار، تلاش، برنامه ريزى وبه كار گيري تخصص در هر كاري را بگيرد، بلكه كامل كننده آن مى‏تواند باشد. شما با برنامه ريزي صحيح تلاش كنيد، و از مسير قانوني حركت كنيد، و در عين حال دعا كنيد، صدقه بدهيد ، متوسل بشويد و به لطف خدا اميدوار گرديد. اگر هم قبول نشديد، نا اميد نشويد، بار ديگر تلاش را از نو شروع كنيد، هميشه از شكست ها درس بياموزيد، علت آن را شناسايي و بر طرف كنيد، و از آن پُلي براي پيروزي بسازيد. انسان هاي بزرگ در دامن سختي ها و مشكلات و چشيدن طعم شكست ها و درس آموختن از آن، بزرگ و پُر آوازه شدند.
پي نوشت ها:
۱. شيخ صدوق، الفقيه، انتشارات جامعه مدرسين قم، سال انتشار ۱۴۱۳ق، ج ۴، ص ۴۱۶.

 

با استفاده از سایت  مرکز ملی پاسخگویی

افزودن دیدگاه