وزیربهداشت درباره سیر صعودی بیماری کرونا در ایران توضیح داد

وزیربهداشت درباره سیر صعودی بیماری کرونا در ایران توضیح داد

سیر صعودی بیماران مبتلا به کرونا در کشور
وزیر بهداشت:
با توجه به آزمایش‌هایی که در روزهای گذشته از افراد غربالگری شده انجام گرفته، سیر صعودی خواهیم داشت.
کشور شرایط مناسبی دارد و علت سیر صعودی این بیماری، شناسایی به موقع بیماران مبتلا است.
در همه جای دنیا وقتی بیماریابی افزایش پیدا کرد گزارش بیماری هم افزایش پیدا می‌کند.
صحبت های وزیربهداشت را میشنویم: