وزیر بهداشت از طرحی برای محدودیت بیشتر خبر داد

وزیر بهداشت از طرحی برای محدودیت بیشتر خبر داد

طرح جدید وزارت بهداشت در مبارزه با کرونا
وزیر بهداشت: علاوه بر خواهش و تمنا از شیوه های دیگری هم برای محدود کردن استفاده خواهیم کرد.
صحبت های وزیر بهداشت را میشنویم: