لطفا در خانه بمانید در آرامش قبل از طوفان هستیم!

لطفا در خانه بمانید در آرامش قبل از طوفان هستیم!

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی:

در ۱۰ روز گذشته برای ارائه خدمات به بیماران به آرامش نسبی رسیده‌ایم، ولی این آرامش می‌تواند آرامش قبل از طوفان باشد

نشانه‌های خوبی از آینده نداریم، بیماران ما بدتر و نیاز ما به آی سی یو هر روز بیشتر می‌شود