اگر خانمي در حال حيض يا جنابت موهايش را رنگ كند يا از حنا استفاده كند،‌ براي غسل يا نماز يا وضوي او ضرري مي رساند؟

خضاب كردن به حنا و رنگ كردن موها هنگام حيض يا جنابت كراهت دارد، ولي اشكال براي غسل يا نماز يا وضو ايجاد نمي كند.[1]
كراهت به اين معنا است كه اگر آن ها را انجام ندهد، بهتر است. اگر انجام بدهد، گناهي نكرده است.
[1] توضيح المسائل مراجع ،‌ج 1، مسئلة 476 و 356.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی