خوش آمدی

روزی شاعری بنام بنائی به درگاه امیر علیشیر شاعر، دانشمند و وزیر سلطان حسین بایقرای گورکانی(۸۷۵ – ۹۱۱ ق) آمد و نشست.

امیر از درون خرگاه (چادر سلطنتی) صدا زد که : بیرون در کیست؟

گفت: بنائی.

گفت: خوش آمدی که ما کسی می خواستیم تا زمانی با او مسخرگی کنیم.

بنائی گفت: ما نیز برای همین کار آمده ایم.

علی صفی، لطائف الطوایف، ص 297.

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.