اقرار به کافری

مردی را نزد خلیفه آوردند که او کافر است.

خلیفه او را نزد خود طلبید و گفت: به من رسیده که تو زندیقی.

گفت: ابدا بلکه مرد مومن و نمازخوان و روزه دار و شبخیز و پرهیزگارم.

خلیفه گفت: من تو را تازیانه می زنم تا تو به زندیقی اقرار کنی.

گفت: عجب حالت است! حضرت مصطفی(ص) به شمشیر می زد که به مسلمانی اقرار کنید و تو خلیفه زمانی مرا به تازیانه می زنی که به کافری اقرار کن؟

خلیفه خندید و او را بخشید.

علی صفی، لطائف الطوایف، ص 294.

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.