من نیز در ایشان نگرم

پیرزنی پشت خمیده را گفتند: آن خواهی که خدای تعالی، پشت خمیده تو را راست گرداند، یا آن که زنان دیگر را نیز مانند تو خمیده پشت گرداند؟

گفت: آن خواهم که دیگران مثل من گوژپشت شوند تا با آن چشمی که دیگران در من نگریسته اند من نیز در ایشان نگرم.

 

علی صفی، لطائف الطوائف، ص 337.

افزودن دیدگاه جدید

.