بارکشِ بینی

مردی بزرگ بینی، زنی را خواستگاری کرد و در تعریف خود گفت: من مردی ام متحمل و بارکش.

زن گفت: راست می گویی اگر متحمل و بارکش نبودی این بینی را چهل سال نمی کشیدی.

علی صفی، لطائف الطوائف، ص 336.

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.