هر دو اهل بهشتیم

یکی از بزرگان عرب که مشهور به قباحت و جه و کراهت منظر بود. زنی داشته به غایت صاحب جمال و حمیده خصال.

روزی زن به او گفت: یقین دارم که من و تو اهل بهشتیم.

گفت: از کجا دانی؟

 

گفت: از آن جا که تو دائم شکل جمیل مرا می بینی و شکر می گویی و من وجه قبیح تو را می بینم و صبر می کنم. و صابران و شاکران اهل بهشتند.

علی صفی، لطائف الطوایف، ص 336.

افزودن دیدگاه جدید

.