فرق نقاش و طبیب

در روزگار دیوژن، نقاشی، حرفه خویش را رها کرد و به پزشکی پرداخت.

دیوجانس به او گفت: آفرین بر تو! چون دیدی که خطا در صورتگری به چشم می آید به طب روی آوردی که خطای آن زیر خاک پنهان شود.

کشکول شیخ بهایی، ص 316.

افزودن دیدگاه جدید

.