من دعوی پیغمبری می کنم نه آهنگری

شخصی نزد پادشاهی رفت و گفت که من پیغمبر خدایم به من ایمان آر.

گفت: معجزه تو چیست؟

گفت: هر چه خواهی.

پادشاه قفل مشکل گشایی پیش او نهاد و گفت :

اگر راست می گویی این قفل را بدون کلید بگشای.

گفت: من دعوی پیغمبری می کنم نه دعوی آهنگری.

علی صفی، لطائف الطوائف، ص 415.

 

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.