خدا را مهلت می دهی، مرا مهلت نمی دهی؟

شخصی نزد خلیفه بغداد رفت که من پیغمبرم.

خلیفه گفت: معجزه تو چیست؟

گفت: هرچه اراده کنی.

گفت: تخم خربزه را در پیش من بکار که فی الفور سبز شود و گل کند و خربزه بندد و پخته گردد. (رسیده شود.)

 

گفت: مرا چهار روز مهلت ده.

گفت: مهلت نیست.

گفت: ای بی انصاف! خدای عزوجل را با وجود قدرت کامله اش چهار ماه مهلت می دهی تا خربزه می رساند و مرا چهار روز مهلت نمی دهی؟

علی صفی، لطائف الطوائف، ص 416.

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.