تو بزرگتری یا برادرت؟

از ابلهی پرسیدند: تو بزرگتری یا برادرت؟

گفت: من بزرگترم اما اگر یکسال دیگر بگذرد با من برابر خواهد شد.

علی صفی، لطایف الطوایف، ص 407.

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.