خانه ما تاریک است

ابلهی سوزنی در خانه گم کرده بود و در کوچه می طلبید.

 

گفتند: دنبال چه می گردی؟

گفت: سوزنی را که در خانه گم کرده ام.

گفتند: ای ابله چیزی که در خانه گم کرده ای در کوچه می جویی؟

گفت: چه کنم که در خانه تاریک است و چراغ ندارم.

علی صفی، لطایف الطوایف، ص 410.

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.