نگاه دزدکی

دزدی جامه کسی را دزدید و به بازار برد و به دست دلال داد تا بفروشد.

جامه را از دلال دزدیدند و دزد دست تهی نزد یاران آمد.

گفتند: جامه را به چند فروختی؟

گفت: به آن چه خریده بودم.

علی صفی، لطائف الطوایف، ص 365.

افزودن دیدگاه جدید

.