خرمان چه زرنگ و شاد است!

طمع کاری روستایی ای را بر خری سوار دید و گفت: مرا نیز بر خر خود بنشان!

چون نشست، گفت: خر تو چه زرنگ و شاد است!

چون اندکی رفتند، گفت: خرمان چه زرنگ و شاد است!

روستایی گفت:

فرود آی! پیش از آن که بگویی: خرم چه زرنگ و شاد است!   و من آزمندتر از تو ندیدم.

شیخ بهایی، کشکول، ص257

افزودن دیدگاه جدید

.