طمعکارتر از من!

قالب الصخره مردی از قبیله بنی معد و از طامعان مشهور است.

از او پرسیدند که در مدت عمر خود هیچ کس را از خود طمع کار تر دیده ای؟

گفت: از جنس آدمی ندیده ام لیکن روز در راهی می رفتم، قدری عِلک (صمغ و شیره ای که بتوان آن را جوید) می خاییدم (می جویدم) .

سگ پیری لاغر و لنگ، حرکت دهان من دید و آواز دهان بر هم زدن، شنید. گمان برد که مگر طعامی می خورم. به طمع آن که مگر لقمه ای به وی دهم پنج فرسنگ راه با وجود ضعف تن و پای لنگ در عقب من می دوید و ساعت به ساعت پیش می آمد و در دهان من می نگریست.

من آن سگ را در طمع از خود قوی تر دیدم لیکن آدمی مثل خود در این صفت ندیدم.

علی صفی، لطائف الطوائف، ص359.

 

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.