وظیفه شناسی

روزی ملانصر الدین بدون دعوت به مجلس جشنی رفت.

یکی از مهمانها پرسید: تو که دعوت نداشتی چرا آمدی؟

جواب داد: شاید صاحبخانه وظیفه خود را نداند اما من نباید در انجام وظایف خود کوتاهی کنم.

 

ملانصرالدین، ص 215.

افزودن دیدگاه جدید

.