عَسَّلَیکُم

طفیلی به مجلسی درآمد. دید که جمعی به عسل خوردن مشغول اند.

چون چشمش به عسل افتاد حال برو بگشت (دستپاچه شد) خواست که گوید: السلام علیکم. گفت: عَسَّلَیکُم.

علی صفی، لطائف الطوائف، ص353.

افزودن دیدگاه جدید

.