آیا اديان آسماني امكان طول عمر را قبول دارند ؟

اديان، همه به اتفاق از عمر بسيار طولاني جمعي از افراد بشر خبر داده‏اند.
تورات، كتابي كه با همين وضع تحريف شده مورد اعتماد يهود و نصاري است، در سفر تكوين اصحاح5، آية 5 و 8 و11 و14 و17 و20 و27 و31 و در اصحاح 9، آية 29و اصحاح11 آية 10 تا 17 و در موارد ديگر، افرادي را از پيغمبران و ديگران نام برده و عمرهاي طولاني هريك را كه متجاوز از چهارصد و ششصد و هفتصد و هشتصد و نهصد بوده، به صراحت بيان داشته است.
علاوه بر اين معتقدند كه «ايليا» براي اينكه ارنج  مرگ را نبيند زنده به آسمان مرفوع شد و «آدام كلارك» مفسر مي‏گويد: شكي نيست در اينكه ايليا زنده به آسمان مرفوع شد.
اديان باستاني ديگر (اگر چه صحت بعضي از آنها در اصل معلوم نيست يا معلوم البطلان است) مثل زرتشتي و بودائي نيز از عمرهاي طولاني جمعي از افراد بشر خبر داده‏اند و همه قائل به طول عمر، بلكه بقاي حيات اشخاصي تا اين زمان هستند.

 

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.