آیا شیطان پرستان خداوند را قبول دارند؟

گروهی از شیطان پرستان که همان سیتنیسم است اعتقادی به وجود خارجی شیطان ندارند. اما گروه دیگری که طرفداران معبد ست هستند بدون این که شیطان را در عمل پرستش کنند، قائلند شیطان وجود خارجی داشته و از منظر عینی در عالم هستی قابل اثبات است.

البته هر دو گروه خالق عالم را خدا میدانند نه شیطان. اما در تدبیر عالم شانی برای خداوند قائل نیستند و همین طور او را موجودی شایسته پرستش نمی‌دانند. شیطان پرستان در حقیقت مناسکی برای عبادت و تعظیم در مقابل شیطان ندارند، اما نباید غفلت کرد که خود همین نگرش هم از ترفندهای شیطان است. شیطان برایش مهم نیست که یک فرد گمراه به شیطان باور داشته باشد یا نداشته باشد مهم این است که از مسیر الهی منحرف باشد حتی اگر در زبان هم به شیطان فحش و ناسزا و لعن بگوید.

افزودن دیدگاه