اشو چه دیدگاهی درباره عشق دارد؟

با مراجعه به آموزه‌های اشو، مشاهده می‌شود که وی عشق را محور اصلي تعاليم خود قرار داده و به همین دلیل در بين عده اي از مردم جهان مقبوليتي يافته است. در واقع نظريه اصلي او و نوآوري بزرگش اين است که عشق جنسي و مراقبه را به هم آميخته، ترکيبي از اين دو را براي تأمين معنويت بشر دنيايي اين روزگار پيشنهاد مي کند.
اما مسئله‌ای که در اینجا لازم است به آن پرداخته شود، تفاوت دیدگاه اشو، با دیدگاه اسلامی می‌باشد.
بدون ترديد در روابط جنسي عاشقانه نيز خداوند حضور دارد همانطور که همه جا هست، و اگر اين رابطه مورد رضاي او باشد مي‌تواند پل ارتباط با او باشد. بنابراین لازم است براي جدا کردن و برجسته کردن نکات مثبت انديشه او و اشکالات وارد شده بر تعاليم‌اش، به تبيين يک ديدگاه اسلامي فراموش شده دربارة عشق مجازي مي پردازيم و آن عشق جنسي در روابط زناشويي در نظام تربيتي عرفان اسلامي است.
نگرش اسلام به عشق مجازي در دو طرح پيدايي و پايايي مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
به طور کلي عشق مجازي در دو مرحله يا دو طرح مختلف راه دست‌يابي به عشق حقيقي را هموار مي‌سازد. طرح اول به هجران مي‌انجامد و طرح دوم با وصال آغاز مي‌شود. در اولي بايد عشق را مهار کرد و پنهان داشت، دومي را بايد با مهارت آشکار نمود و بر آن پايداري ورزيد. اولي براي کشف و گزينش عشق حقيقي است و دومي براي تمرين حفظ و نگهداري آن. اولي به جنسيت ربطي ندارد اما دومي ميان دو جنس مخالف صورت مي‌گيرد.
با اينکه در تعاليم اسلام هر دو مدل عشق مجازي مورد توجه بوده و بر مدل دوم بيشتر تأکيد شده؛ انديشمندان جهان اسلام اما بيشتر بر عشق مجازي در طرح نخست تأمل ورزيده، عشق بدون شهوت را گذرگاه عشق حقيقي دانسته‌اند.۱ و عشق مجازي در طرح دوم را کمتر در رابطه با عشق حقيقي تبيين کرده، فقط توصيه‌هاي اخلاقي درباره‌اش ارائه داده‌اند. و فضاي عرفاني ازدواج و زناشويي و عشق جنسي را شفاف نکرده‌اند. در اين خلاء بينشي انديشه‌هاي خام و خالي از حقيقت بازار گرمي پيدا کرده، روياروي دين و فطرت مي‌ايستند و هوس‌راني را به نام عرفان و معنويت ترويج مي‌کنند.
بدون ترديد در روابط جنسي عاشقانه نيز خداوند حضور دارد همانطور که همه جا هست، و اگر اين رابطه مورد رضاي او باشد مي‌تواند پل ارتباط با او باشد. اما اين حضور را چگونه مي‌توان درک نمود و با او ارتباطي پويا و متعالي برقرار کرد؟
متاسفانه، خلاء پاسخ به اين پرسش زمينة هرزنگاري‌هايي به نام عرفان شده است و افرادی چون اشو در این زمینه، سعی کرده‌اند تعالیم خود را به مخاطب خود القاء کنند و بین سکس با معنویت رابطه برقرار نمایند.

 

افزودن دیدگاه