بیانیه مشترک رهبران ادیان در محکومیت توهین به قرآن

بیانیة مشترك رهبران دینی و اندیشمندان از مسلمانان، مسیحیان آشوری و ارمنی، یهودی و زرتشتی شركت كنندة در نشست دینی با عنوان: «ظرفیتهای همكاری ادیان در اعتلای صلح و همزیستی در جوامع بشری» دربارة محكومیت توهین به كتاب مقدس مسلمانان:
رنج و مرارت ناشی از تجربه های تلخ گذشته به انسان امروز آموخته است كه نقض حقوق انسانی و توهین و تحقیر كرامت او ریشة بسیاری از خشونتها، بی عدالتیها، فقر، ترس و ناامنی در جهان است و در قوانین اساسی كشورها و اسناد بین  المللی حقوق بشر ضرورت رعایت حقوق انسانی و نفی هرگونه ظلم و ستم و تبعیض باید مورد تأكید قرار گیرد. با توجّه به این واقعیت، مجمع عمومی سازمان ملل طی «قطعنامة 123/48» سال 1995 م. را به عنوان سال جهانی بردباری اعلام كرده بود و به پیشنهاد یونسكو، 16 نوامبر روز امضای اساسنامة آن سازمان، به عنوان روز جهانی بردباری اعلام گردید. هم چنین، مادة 20 میثاق حقوق سیاسی و مدنی به صراحت از نفرت مذهبی سخن گفته و اعلام كرده است: «هر گونه حمایت از نفرت ملی، نژادی و دینی كه منجر به تحریك به خشونت، تبعیض یا خصومت شود،  توسط قانون ممنوع خواهد شد.»
از طرفی، بر اساس قطعنامة شورای حقوق بشر سازمان ملل، مورخ 28 مارس 2007. م و سایر قطعنامه های مرتبط، تمامی كشورها می بایست در چارچوب سیستم قانونی و قانون اساسی خود تضمینهایی را برای جلوگیری از ارتكاب اعمالی انزجار طلبانه، تبعیض نژادی، ایجاد خوف و ترس و تخریب چهرة ادیان قرار دهند. متأسفانه برخی دولتهای مدعی رعایت موازین بین المللی با اتخاذ رویكردی ابزاری و گزینشی، نسبت به نقض مكرر تعهدات بین المللی خود اصرار دارند و چنانكه می دانیم، خانم مركل، صدر اعظم آلمان به دادن جایزه (در ماه مبارك رمضان) به كاریكاتوریست توهین كننده به ساحت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله اقدام كرد و بعضی از مقامات آمریكایی در قبال تهدید به قرآن سوزی و اقدام برخی از افراطیون به این كار از احتمال به خطر افتادن جان سربازان خود سخن راندند.
با توجه به این رویدادهای نگران كننده، ما رهبران دینی و اندیشمندان از مسلمانان، مسیحیان آشوری و ارمنی، یهودی و زرتشتی شركت كننده در نشست دینی با عنوان «ظرفیتهای همكاری ادیان در اعتلای صلح و همزیستی در جوامع بشری» كه در تاریخ 23 شهریور ماه 1389، برابر با 14 سپتامبر 2010 در تهران برگزار شد،  تحولات مرتبط با حوادث نفرت انگیز اهانت به قرآن كریم را بررسی كرده و توصیه های ذیل را اتخاذ كردیم:
رهبران حاضر در این نشست ضمن محكومیت شدید این اقدام نفرت انگیز و ضد بشری، نگرانی عمیق خود را از بروز این حوادث تأسف بار و شیطانی ابراز كرده و این اقدامات نابخردانه را خطری برای مناسبات دوستانه و برادرانه بین پیروان ادیان و تهدیدی برای صلح و آشتی میان ملتها می دانند و اعلام می دارند:
شركت كنندگان، از بیانیه های صادره از سوی دولتها و رهبران دینی و مؤسسات مذهبی در خصوص محكومیت این اقدامات مشمئز كننده و دعوت به احترام متقابل و تفاهم استقبال می نمایند.
شركت كنندگان هشدار می دهند كه بی تفاوتی در مقابل این حوادث، افراطی گری و كژاندیشی دینی را تشدید كرده و پیامدهای آن برای تمامی جوامع زیان بار و خطرناك است.
حاضرین در این نشست تأكید دارند كه دامن زدن به كینه و نفرت مذهبی یكی از اشكال اسلام هراسی و اسلام ستیزی است و با تعهدات دولتهای عضو در زمینة حقوق اساسی بشر و آزادی دین و وجدان تعارض دارد. بنابراین، مصرانه از دولتها و مجامع بین المللی می خواهند كه تدابیر سیاسی و اقدامات قانونی مقتضی را برای محو پدیدة اسلام هراسی و اسلام ستیزی اتخاذ و به ویژه از دولتهای غربی می خواهند كه حقوق اساسی جوامع مذهبی را رعایت نمایند.
رهبران دینی حاضر در این نشست، از مؤمنان و نهادها و مؤسسات دینی درخواست دارند كه با پیروی از پیامبران الهی در گسترش محبت و مهر و دوستی نسبت به هم نوعان خود كوشا بوده و نسبت به محو دسیسه های شیطانی هوشیاری خود را حفظ نمایند.
شركت كنندگان ضمن استقبال از گفتگوهای دینی برای صلح و همزیستی بین جوامع دینی، تأكید دارند كه برای همكاری بیش تر و تنظیم برنامه ای مشترك برای مقابله با كینه و نفرت و افراطی گری و دین ستیزی،  كمیسیونی را تشكیل خواهند داد.
در خاتمه شركت كنندگان از اقدامات جمهوری اسلامی ایران، و به خصوص سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مركز گفتگوی ادیان در اعتلای مناسبات دوستانه و برادرانة بین جوامع دینی و مذهبی قدردانی می نمایند.

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.