شناخت هاى غیر فطرى

شناخت هاى غیر فطرى چیست؟

 پاسخ :شناخت هاى غیر فطرى ، شناخت هایى است كه از آغاز آفرینش همراه انسان نبوده است و انسان به تدریج آن شناخت ها را تحصیل مى كند .

شناخت هاى غیر فطرى نیز مانند شناخت هاى فطرى به سه دسته تقسیم مى شوند :

۱ ـ شناخت هاى غیر فطرى حسى ، مانند احساس نیاز به مواد مخدر كه براى افراد معتاد ، این احساس ، نوعى شعور و ادارك و شناخت است كه در معتاد پدید مى آید ، ولى طبیعى و فطرى نیست ، بلكه در نتیجه عادت به استعمال مواد افیونى بوجود آمده است .

۲ـ شناخت هاى غیر فطرى عقلى ، مانند همه شناخت هایى كه از راه تحصیل و به كارگیرى اندیشه و فكر براى انسان حاصل مى شود .

۳ـ شناخت هاى غیر فطرى قلبى ، مانند شناخت هایى كه از راه وحى براى پیامبران حاصل مى شود .

منبع:حدیث نت

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

.