آیا روزه داری‌ در‌ تـرکیبات خـونی تاثیر دارد ؟

خون مایعی است سرخ‌رنگ که در سرخ‌رگها رنگ‌ آن روشن و در سیاه‌رگها تیره‌ است چونکه دارای اکسیژن‌ کمتریست و وظـیفه مهم آن دویدن رساندن اکسیژن و مواد غذائی‌ به بافت‌ها و گرفتن ؟؟؟ کربنیک‌ و غیره‌ از آنها و رسـانیدن این مواد به انـدامهای دفـع‌کننده یعنی ششها و کلیه‌ها است خون از دو قسمت مهم تشکیل شده یکی مایع‌ بنام پلاسما و دیگری اجسامی که در آن شناورند موسوم به‌‌ گلبولهای قرمز و سفید.

در یک لیتر خون انسان 550 گرم پلاسما و 450 گرم‌ مجموع گـلبولها است پلاسمای خون تشکیل شده از 500 گرم آب و 50 گرم مواد مختلفه که بر دو‌ دسته‌ هستند مواد معدنی و مواد الی.

1)مواد معدنی-مواد معدنی خون عبارتند از کلرور ها و ؟؟؟ و فسفاتها و سولفاتیتها که فلزیهای ترکیبی این نـمکها سـدیم و پطاسیم و کلسیم منیزیم است.

2)مواد الی-مواد الی‌ خون‌ عبارتند از مواد مفیده‌ای و قندی و چربی باضافه فضولات دفع شده بافت‌ها.

الف-مواد سفیده‌ای محمول در پلاسما بوده و عبارتند از سرم البومبن و سرم گلوبولین و فیبرینوژن اسـت.

ب-مـواد قندی-قند‌ خون‌ در گلوبولها هم وجود دارد و قسمت عمده آن بشکل گلوکز آزاد در خون محلول‌ و مقدار آن 1 ر 1 گرم در لیتر است گلوکز خون ازئیدرو- لیزگلی گوژن کبد و یا از گوارش‌ مواد‌ نشاسته‌ای‌ تولید می‌ شـود قـسمت دیگر‌ قند‌ خون‌ بشکل ترکیب با مواد سفیده- ایست که آنرا قند سفیده‌ای گویند زیرا اگر خون را با اسیدی‌ ئیدرولیز کنیم مقدار قند‌ آن‌ زیاد‌ میشود که بواسطه آزاد شـدن قـند سـفیده‌ای آنست‌.

ج-مواد‌ چربی.در پلاسمای خـون گـلبولهای امـولسیونه‌ یافت میشود که بواسطه اولنرا میکروسکب آنها را میتوان‌ دید این گلوبولهای چربی‌ را‌ هموکونی‌ گویند که از چربی‌ های خنثی تشکیل شده‌اند کـه بـطور‌ مـتوسط در هرلیتر پلاسما دو حدود 7 ر 1 گرم است علاوه بر ایـن چـربی‌های خنثی در پلاسمای خون لسبتین و کلسترل‌ هم‌بافت‌ میشود‌ و مقدار کلسترل‌ تقریبا ثابت و یک گرم و نیم در لیتر است.

د-مواد‌ دفعی‌-مـواد مـدفوعه سـلولهای بدن وارد خون میشود و بوسیله خون بطرف اعضای دفع‌کننده بدن مـانند کلیه و کبد‌ میروند‌ و عبارتند‌ از اوره که مقدارش 30 سانتی‌گرم در لیتر است و دیگر اسید اوریک‌ که‌ از‌ سوختن‌ مواد نوکلیو پروتئیدها تـولید مـیشود و اسـید لاکتیک که در ضمن سوختن گلوکز تولید‌ میگردد‌ و کرائین‌ و کراتی نین‌ و امـونیاک و اسـیدهای امینه ویلی ؟؟؟ و ضابونها و اجسام‌ سنتیک که مواد نیم‌سوخته مواد سفیده‌ و چربی‌ هستند.

 تغییراتی که خون در هـنگام روزهـ‌داری‌ حـاصل میکند؟

چون روزه‌داری مرکب از دو‌ پدیده‌ گرسنگی‌ و تشنگی‌ است پس بهتر است که هرکدام جـداگانه بـررسی شـود.

1)گرسنگی-در اثر گرسنگی‌ روزه‌داری‌ در مواد معدنی خون تغیر مهمی حاصل نمیشود زیرا این مـواد مـسئول‌ تـنظیم‌ فشار‌ اسموزی‌ هستند و کمتر دستخوش تغییر قرار می‌ گیرند چون سیستم مخصوصی موظف بـه نـگاهداری و ثبوت‌ فشار‌ اسمزیت‌.

اما در قسمت مواد الی تغییر مهمی که حاصل میشود کم‌ شـدن‌ قـند‌ خـونست‌ که خود علت گرسنگی است زیرا اگر مقدار انسولین که مواد قندی را میسوزاند بـه‌ انـسان‌ یا‌ حیوانی تزریق‌ کنیم پس از نیم ساعت گرسنگی شدیدی در آن تولید‌ میشود‌ و مقدار زیادی حـیوان غـذا مـیخورد.

2)تشنگی روزه-تشنگی و فقدان آب در رژیم‌ غذائی تغییرات زیادی در‌ ترکیبات‌ خون و منظره هیستولوژیک‌ آن میدهد

مطابق تجربه آنـدره مـابریک بالا رفتن خیلی‌ حساس‌ فشار اسمتیک مشاهده میشود و این امر باعث‌ تـحریک‌ پیـ‌های‌ اونـدی‌ میشود و این تحریکات به پیاز مغز‌ تیره‌ منتقل شده و اعمال‌ انعکاس دیگر از قبیل کم شـدن تـراوش غـذه‌های بزاقی و مقدار‌ آب‌ هوای زفیری میشود در نزد‌ سکه‌ سکه با‌ غذای‌ بـیسکویت‌‌ خـشک و گوشت اسب کمی جوشیده و خشک‌ کرده‌ تغذیه‌ کرده است دیده میشود که فشار اسمزی آن از 60 ر 0 تا‌ بـه‌‌ 72 ر 0-مـیرود(فشار اسمزی خون را‌ از روی نقطه انجماد‌ آن‌ اندازه میگیرند)

قبل از تجزیه‌\فشار‌ اسمزی‌ سـرم-\60 ر 0- در روز پنـجم تجزیه‌\فشار اسمزی سرم-\70 ر 0- در رزو هفتم تجزیه‌\فشار‌ اسمزی‌ سـرم-\72 ر 0- ولی بـرگشت فـشار‌ بحد‌ طبیعی‌ خیلی سریع و به‌ محض‌‌ ایـن‌که بـه حیوان آب‌ بدهیم‌ فشار اسمزی بحال عادی برمی‌گردد.

روزه نزد خرگوشی که آنرا گـرسنه نـگاهداشته بود دید‌ که‌ آب خونش خـیلی کـم شده ولی بـمحض‌ غـذا دادن‌ کریز‌ هیدریک‌ واضحی کرده و فـوری بـحال‌ عادی برمیگردد.

لئون بینه به سگی ابتدا رژیم معمولی با آب و بعد رژیم‌ خـشک دادهـ‌ و مشاهده‌ کرده است که روزبروز غـلظت خون‌‌ بالا‌ میرود‌ و روز‌ سـوم‌ و چـهارم بحران آب‌ پیدا‌ میشود و مـشاهده کـرد که یک ساعت پس از جذب آب غلظت خون کم‌ شده و چهار ساعت‌ بعد‌ طبیعی‌ شـده و 12-24 سـاعت بعد عده‌ گلبولها‌ از‌ حد‌ عـادی‌ هـم‌ بـطور‌ وضوح کسر شـده اسـت.

افزودن دیدگاه جدید

.