خداوند در درون همه انسان ها وجود داره؟

پاسخ:

منظور از اینکه خدا در درون انسان هاست چیست؟
بله خدا از درون همه انسان ها یعنی از آنچه در خاطرشان می گذرد حتی اگر به زبان نیاورند، مطلع است. و هیچ مطلبی از انسان از خدا پوشیده نیست.

البته برخی آنچنان آلوده می شوند که خدا به آنها توجهی نمی کند هر چند به آنها علم دارد.