خداوند در درون همه انسان ها وجود داره؟

پاسخ:

منظور از اینکه خدا در درون انسان هاست چیست؟
بله خدا از درون همه انسان ها یعنی از آنچه در خاطرشان می گذرد حتی اگر به زبان نیاورند، مطلع است. و هیچ مطلبی از انسان از خدا پوشیده نیست.

البته برخی آنچنان آلوده می شوند که خدا به آنها توجهی نمی کند هر چند به آنها علم دارد.

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.