آیا صحت دارد کهمی گویند هر کس در شب قدر بیدار بماند و دعای جوشن کبیر بخواند حالتی به او دست دهد، همه گناهان او پاک می شود؟ | پاسخگویان

خطا

وب سایت با یک خطای غیر منتظره مواجه شد. لطفا بعدا دوباره تلاش کنید.