آیا برای گرفتن حقی مجبور به پرداخت پول بشویم اشکال دارد ؟

براي گرفتن حقي ،پولي پرداخت مي شود حکم پرداخت کننده و دريافت کننده چيست؟

پرداخت رشوه در ادارات، شرعا جايز نيست هر چند براي احقاق حقي باشد. نه براي کسي که پول را مي گيرد و نه براي کسي که پول را پرداخت مي کند. (1)
(1) استفتا از دفتر مقام معظم رهبري موجود در مرکز ملي پاسخگويي کد استفتاء: 591258 و 591381

افزودن دیدگاه جدید

.