فتوی مراجعم معظم در مورد مالیات شهرداری چیست ؟

مالياتي که حکومت جمهوري اسلامي بر اساس قوانين و مقررات وضع مي کند، پرداخت آن بر کساني که قانون شامل آنان مي شود، واجب است. (۱)

افزودن دیدگاه