اگر کسی شب عید فطر به منزل دیگری به عنوان مهمان برود آیا فطره او بر صاحب خانه واجب است؟

اگر مهمان چند روزی بماند یا چند روز قبل ازعید فطر آنجا باشد و نان خور صاحب خانه حساب شود

زکات فطره اش بر صاحب خانه واجب می شود ولی اگر فقط یک شب باشد و یا نان خور وی حساب نشود زکات فطره اش بر گردن صاحب خانه نیست.

و همچنین فطره مهمانى که بعد از غروب شب عید فطر وارد مى‏شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

افزودن دیدگاه جدید

.